انسان‌شناسی دین مطالعه نهادهای دینی و روابط آنها با نهادهای اجتماعی و مقایسه اعتقادات مذهبی و اعمال دینی میان فرهنگ‌های مختلف است. انسان‌شناسی مدرن بر این باور است که میان سحرپنداری و دین پیوستگی مستقیمی وجود دارد، و هر دین محصول فرهنگی ایجادشده توسط جوامع بشری که آنها را پرستش می‌کنند است.

تاریخ

تعریف دین

برخی باورها و اعمال مذهبی

جستارهای وابسته