امپراتوری هیتی‌ها، در بزرگترین گسترش در زمان مورسیلی دوم ۱۳۲۱ تا ۱۲۹۵ پیش از میلاد

هیتیان مردمانی بودند که به زبانی از خانواده زبان‌های هندواروپایی صحبت می کردند و از سده ۱۸ پیش از میلاد مسیح پادشاهی‌ای را به مرکزیت هَتوسا Ḫattuša در منطقه آناتولی بنیان نهادند.

  • Wikipedia contributors, "History of the Hittites," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed December 3, 2010).