ضد دین ضدیت با دین است. ضد دین با بی‌خدایی و ضدخدایی (مخالفت با باور به الوهیت) متفاوت است، اگرچه ضد دین‌ها می‌توانند بی‌خدا یا ضد خدا هم باشند. این اصطلاح می‌تواند برای نشان دادن مخالفت با دین سازمان‌یافته به کار رود، یا به صورت کلی‌تر با هر نوع باور فراطبیعی یا الوهیت.

جستارهای وابسته

نشان درگاه درگاه بی‌خدایی