نا-خداباوری یعنی خداباور نبودن. این تعریف کسانی که به نبودن خدا باور دارند (بی‌خدایان) و کسانی که نه به نبودن خدا باور دارند و نه به بودن او (ندانم‌گرایان) را در بر می‌گیرد.

هرچندکه برای نمونه مایکل مارتین ندانم‌گرایان را بی‌خدایان ضعیف می‌داند، بیش‌تر ندانم‌گرایان، دیدگاه خود را مستقل از بی‌خدایی می‌دانند و از نظرشان بی‌خدایی به اندازهٔ خداباوری دیدگاهی اثبات‌نشده است. برخی ادیان ناخداباور هم زیرمجموعه ناخداباوری هستند.

خدا

مفاهیم عمومی
ندانم‌گرایی • بی‌خدایی • تراخداباوری • خدانامهم‌دانی • ناخداباوری
دادارباوری • یکتاپرستی • یک‌ازچندپرستی • خداناشناس‌دانی
یکتاپرستی گزینشی • دوگانه‌پرستی • سه‌گانه‌پرستی • چندخدایی
خدافراگیردانی • خداباوری • همه‌خدایی • ضدخدایی


مفاهیم اختصاصی
واجب‌الوجود • خالق • معمار • عقل فعال •
حامی و رزّاق • لرد • پدر • موناد
یگانگی • وجود برتر •
شخصی • وحدت وجود • ثنویت
سه‌گانگی (تثلیث)
در ادیان ابراهیمی
(در بهاییت، در مسیحیت، در اسلام، در یهودیت)
در یافالی • در بوداییسم • در هندوییسم
در جینیسم • در آیین سیک • در آیین زرتشتی


ویژگی‌ها
عالم مطلق • قادر مطلق
حضور در همه جا در آن واحد • خیر اعلی • بسیط
مجرد • شخص‌وار • بزرگترین موجود قابل تصور


خدا و انسان
ایمان • نماز • عقیده • وحی
عرفان • توکل • متافیزیک
تصوف • جادو • علوم خفیه